Zadzwoń: +48 71 352 63 54
+48 71 352 63 54
  1. Home
  2. /
  3. Rodo (EU)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
– Administratorem danych jest Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  +48 71 352 63 54, adres e-mail: rejestracja@dentalcorner.pl
– W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się ze Spółką
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pani/Pan wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
– Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy
o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
– Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej Medycyny Pracy, będą przetwarzane zgodnie
z wymogami §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów tj. :
– okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 222 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 40 lat po ustaniu narażenia.
– w państwowych i samorządowych jednostkach służby medycyny pracy, po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną służby medycyny pracy, będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
– Administratorem danych jest Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  +48 71 352 63 54, adres e-mail: info@dentalcorner.pl.
– W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się ze spółka
– Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
– realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody,
– wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
– dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
– Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
– Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
– Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Mają Państwa prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
– Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
– Administratorem danych jest Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  +48 71 352 63 54, adres e-mail: info@dentalcorner.pl
– W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się ze Spółką
– Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Dental Corner Sp. z o. o. oraz zabezpieczenia mienia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
– Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
– Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Dental Corner Sp. z o. o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Dental Corner Sp. z o. o.
– Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie trzech miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Kandydatów

Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli
Zgadzam się na przetwarzanie przez Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
– Administratorem danych jest Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  +48 71 352 63 54, adres e-mail: info@dentalcorner.pl
– W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się ze Spółką, adres e-mail: info@dentalcorner.pl
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
– realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
– Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
– Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym tzn. jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
– Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
– Administratorem danych jest Dental Corner Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 14 a we Wrocławiu (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  +48 71 352 63 54, adres e-mail: info@dentalcorner.pl
– W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się ze Spółką, adres e-mail: info@dentalcorner.pl lub adres pocztowy podany wyżej.
– Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres mailowy, informacje
o stanie zdrowia) przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) oraz innych chorób zakaźnych i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– Pani/Pana dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
– Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane nie podlegają profilowaniu.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-2019). Po tym okresie, jeśli przepisy nie stanowią inaczej, ankiety zostaną zniszczone.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

smileline logo
Najwyższej jakości leczenie ortodontyczne